ΚΕΔΗΚ

From the blog

Νέα - Ανακοινώσεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης παροχή υπηρεσιών «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΗΧΟΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ » που απαιτούνται για τις ανάγκες των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Κασσάνδρας, προϋπολογισμού 9.672,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. (24 %).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Πληροφορίες: Τουπλικιώτη  Ιφιγένεια

Τηλέφωνο: 23740-20065

Φαξ:2374024851

Email:deap@0830.syzefxis.gov.gr
Καλλιθέα, 21/11/2019

                   Αρ. Πρωτ.:4159/2019 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΗΧΟΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ  ΚΑΛΥΨΗΣ

 ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ   ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης παροχή υπηρεσιών «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΗΧΟΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ  ΚΑΛΥΨΗΣ  » που απαιτούνται για τις ανάγκες των  Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων  του Δήμου Κασσάνδρας,  προϋπολογισμού  9.672,00  ευρώ με το Φ.Π.Α. (24 %).

 

1.Αναθέτουσα Αρχή-Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Οδός: Μεγάλου Αλεξάνδρου & Κασσάνδρου 2

Ταχ. Κωδ.:63077

Telefax: 2374024851

E-mail:deap@0830.syzefxis.gov.gr

Ιστοσελίδα:WWW.kedikassandras.gr

Κωδικός NUTS:GR 127

 

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κασσάνδρας (WWW.kedikassandras.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης, που βρίσκονται στην Καλλιθέα Χαλκιδικής, Οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου & Κασσάνδρου 2, Τ.Κ.:63077 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
 2. Κωδικός CPV: 79952100-3, CPV: 92370000-5
 3. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης παροχής της υπηρεσίας: :GR 127
 4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Παροχή υπηρεσιών Διοργάνωσης παιδικών Χριστουγεννιάτικων διαδραστικών παραστάσεων- δραστηριοτήτων και Ηχοφωτιστικής κάλυψη των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Κασσάνδρας που θα πραγματοποιηθούν  από τις 22 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2019.
 5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται.
 6. Χρόνος εκτέλεσης παροχής της υπηρεσίας: . Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την 31/12/2019.
 7. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
 8. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 1. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς
 2. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
 3. Υποδιαίρεση σε τμήματα:

Οι προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν, υποβάλλονται για ένα ή και για όλα τα τμήματα. Η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ειδών / ποσοτήτων που περιλαμβάνονται σε κάθε τμήμα, για την οποία συμμετέχει ο οικονομικός φορέας. Προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος της προκηρυχθείσας είδος / ποσότητας κάθε τμήματος θα απορρίπτεται ως απαράδεκτης (άρθρο 59 του Ν.4412/2016).

 

 1. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης που βρίσκονται στην Καλλιθέα Χαλκιδικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 2η Δεκεμβρίου  2019  ημέρα Δευτέρα.

Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 11.00 π.μ και η ώρα λήξης 11.30 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

 1. Χρόνος ισχύος προσφορών: Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31/12/2019.
 2. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 3. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 6471.01 προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του οικονομικού έτους 2019 και έχει εγγραφεί εξειδικευμένη   πίστωση συνολικού ποσού 9.672,00 ευρώ για την Διοργάνωση παιδικών Χριστουγεννιάτικων διαδραστικών παραστάσεων- δραστηριοτήτων και Ηχοφωτιστική κάλυψη των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Κασσάνδρας (  στον Κ.Α. 6471.01 με τίτλο Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων

για Δημοτική Ενότητα Κασσάνδρας) και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και για την οποία έχει  εκδοθεί η  με άριθ. 4101/15.11.2019 (ΑΔΑ:Ψ5ΙΣΟΛΣ4-ΦΩΘ)  πρόταση ανάληψης υποχρέωσης.

 1. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
 2. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ (19PROC005893281).

Η περίληψη της διακηρύξεως δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του νομού: Ημερήσια τοπική «ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ».

Η Προκήρυξη αυτής (περίληψη της Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο site της  Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας (www. kedikassandras.gr).

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ-ΤΕΥΔ    file-ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τηλ:2374020063 & 20065

 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Το Φεστιβάλ Κασσάνδρας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της Βορείου Ελλάδος, έναν συνεκτικό ιστό ανάμεσα στον άνθρωπο και την τέχνη.

Περισσότερα