ΚΕΔΗΚ

From the blog

Νέα - Ανακοινώσεις

ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», που χρηματοδοτείται απο το ΕΣΠΑ, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η υποβολή των αιτήσεων για τη δωρεάν συμμετοχή παιδιών από 5 έως 12 ετών στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ),θα αρχίσει εντός Ιουνίου.

Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενες μητέρες στον ιδιωτικό τομέα, ελεύθερες επαγγελματίες και άνεργες, και πατέρες εφόσον έχουν την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών τους. Στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), λειτουργούν καθημερινά από Σεπτέμβριο έως και Ιούλιο απογευματινά τμήματα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, με δραστηριότητες όπως: εικαστικά, θεατρικά παιχνίδια, χειροτεχνίες, μουσικοκινητική αγωγή, αθλήματα, μοντέρνους και παραδοσιακούς χορούς, χωρίς υποχρέωση καθημερινής προσέλευσης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μητέρες, καθώς και άνδρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους και εκείνοι που βρίσκονται σε χηρεία οι οποίοι: έχουν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 27.000 € για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, 30.000 € για μητέρες που έχουν 3 παιδιά, 33.000 € για μητέρες που έχουν 4 παιδιά και 36.000 € για μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και άνω. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 36.000 €.

Μαζί με την «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση», όλες οι ενδιαφερόμενες θα υποβάλουν, πρωτότυπα ή σε επίσημα αντίγραφα, τα εξής δικαιολογητικά:

 1.  Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (και άδεια διαμονής για αλλοδαπές μητέρες).
 2.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (να έχει εκδοθεί εντός τελευταίου τριμήνου, όχι νωρίτερα από την 1η Απριλίου 2018).
 3.  Εκκαθαριστικό Σημείωμα για το Οικονομικό Έτος 2017 (δηλαδή, για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2017 έως 31/12/2017).

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι Μισθωτή, απαιτείται:

 •  Βεβαίωση Εργοδότη, με ημερομηνία υποχρεωτικά μεταγενέστερη της δημοσίευσης της πρόκλησης, από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση ως σήμερα, καθώς και το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική, αορίστου ή ορισμένου χρόνου).
 •  Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης ή εργόσημο.

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι Αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα, απαιτείται:

 •  Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ.
 •  Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα που είναι ασφαλισμένη
 •  Υ/Δ περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα.

  Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται:

 •  Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη κατά το τελευταίο έτος.

 Εάν η ενδιαφερόμενη είναι άνεργη, απαιτούνται:

 •  Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ, που να έχει εκδοθεί πριν την ημερομηνία της πρόσκλησης.
 •  Αντίγραφο Βεβαίωσης Εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.
 •  Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη λαμβάνει ή έχει λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ κατά τους τελευταίους 24 μήνες και παραμένει άνεργη, απαιτείται αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης του ΟΑΕΔ και δελτίο ανεργίας σε ισχύ.
 •  Εάν ο σύζυγος είναι μακροχρόνια άνεργος, απαιτείται βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ ότι είναι τουλάχιστον δώδεκα συνεχόμενους μήνες άνεργος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα: 2374020063-64

ή επισκεφθείτε το site:  www.eetaa.gr

rsgk_uk_july13_a5_flyer_creat_st_p1

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Το Φεστιβάλ Κασσάνδρας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της Βορείου Ελλάδος, έναν συνεκτικό ιστό ανάμεσα στον άνθρωπο και την τέχνη.

Περισσότερα