ΚΕΔΗΚ

From the blog

Νέα - Ανακοινώσεις

Προμήθεια οικοδομικών υλικών που απαιτούνται για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας

Ο Πρόεδρος της
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης
της Προμήθειας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» που απαιτούνται για τις ανάγκες των
υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας,
προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. (24 %).

1. Αναθέτουσα Αρχή-Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Οδός: Μεγάλου Αλεξάνδρου & Κασσάνδρου 2
Ταχ. Κωδ.:63077
Τηλ:2374020063 & 20065
Telefax: 2374024851
E-mail:deap@0830.syzefxis.gov.gr
Ιστοσελίδα:WWW.kedikassandras.gr
Κωδικός NUTS:GR 127

Παρακάτω επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα :

66Υ0ΟΛΣ4-5Ρ7-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

20161125-ΤΕΥΔ_v1

file-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 

 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Το Φεστιβάλ Κασσάνδρας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της Βορείου Ελλάδος, έναν συνεκτικό ιστό ανάμεσα στον άνθρωπο και την τέχνη.

Περισσότερα